Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws Pensioenopbouw in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 januari 2017

Pensioenopbouw in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 januari 2017

De DGA kon sparen voor zijn pensioen in eigen beheer. In de BV werd er een pensioenvoorziening opgebouwd waarbij de premie aftrekbaar was voor de belasting. Dit was fiscaal interessant, maar meestal werd het pensioengeld niet opzij gezet. Met het pensioengeld werd gewoon gewerkt in de BV. En als de BV niet voldoende pensioengeld had, was er ook te weinig pensioen.

Er was nog een probleem dat bij de pensioenvoorziening op de balans moest worden gerekend met een rekenrente van 4% en een verzekeraar rekent op dit moment met een rente onder de 1%. Hierdoor is de waarde die op de balans staat veel te laag om de pensioenverplichtingen na te komen. Dit gaf problemen bij onder andere scheiding en dividenduitkeringen.
 
Daarom heeft de overheid besloten dat het niet meer mogelijk is om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De opgebouwde pensioenvoorziening kan premievrij blijven staan, kan worden omgezet in een oudedagsverplichting of kan worden afgekocht. Hieronder worden de opties verder toegelicht.

Wanneer er eigen beheer wordt opgebouwd moet dit worden aangepast voor 1 juli 2017. Er moet een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden en de pensioenovereenkomst moet worden gewijzigd. Ook moet worden besloten wat er met extern verzekerde polissen wordt gedaan.

Met het stoppen van eigen beheer, wordt ook het nabestaandenpensioen verlaagd. Hiermee moet de partner instemmen en afhankelijk van het huwelijksgoederenregime moet de partner gecompenseerd worden. Ook moet er gekeken worden naar een ander nabestaandenpensioen (indien mogelijk).

Voor de toekomst moet de DGA opnieuw gaan bepalen wat hij met zijn pensioen gaat doen. Gaat de DGA:
-een pensioen afsluiten bij een verzekeraar
-(lijfrente) banksparen 
-of gaat de DGA op een andere manier vermogen creëren

Door de lage rentestand is er veel vermogen nodig voor een goed pensioen. Begin op tijd met sparen/beleggen om een groot vermogen en een goed pensioen bij elkaar te sparen voor een onbezorgde oudedag.

Wanneer u hierover advies wilt, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groet,
Hans Bijmans


Het wetsvoorstel

Per 1 januari 2017 moet de verdere opbouw in eigen beheer worden gestaakt. Het wetsvoorstel kent als alternatief de volgende mogelijkheden:
1. Afkoop
2. Omzetting naar oudedagsverplichting
3. Behoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen (staking opbouw)

Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid naar DGA’s waarvan het pensioen wel of niet is ingegaan. Beide groepen kunnen dus gebruik maken van de mogelijkheden die hierna worden besproken, waarbij de opties 1 en 2 alleen in 2017, 2018 en 2019 kunnen worden toegepast.


1. Afkoop

In deze optie mag het pensioen worden afgekocht op basis van de fiscale waarde. Over deafkoop wordt een belastingvoordeel gegeven als deze plaats vindt in 2017, 2018 of 2019. 
2017       2018       2019
34,5%    25,0%     19,5%
Voor DGA’s die nog niet met pensioen zijn, geldt dat het belastingvoordeel wordt gegeven over de stand van de fiscale voorziening per 31-12-2015. De aanwas in 2016 deelt niet mee in  de korting. Voor DGA’s die al wel met pensioen zijn, geldt dat het belastingvoordeel wordt gegeven over de fiscale eigenbeheervoorziening per afkoopdatum.
Uitgaande van het toptarief van de loon/inkomstenbelasting van 52% leidt een korting van 34,5% tot een effectief tarief van 34%.


2. Omzetting naar oudedagsverplichting

DGA’s die die wel van het huidige eigen beheer af willen, maar geen geld (er voor over) hebben om de afkoop te realiseren, kunnen de eigen beheervoorziening omvormen naar een zogenaamde “oudedagsverplichting”. Dit gebeurt op basis van de fiscale waarde. Jaarlijks wordt de verplichting opgerent tegen de marktrente. Op de pensioendatum moet de DGA deze omzetten naar een lijfrente met een looptijd van tenminste 20 jaar.


3. Behoud huidig eigen beheer (premievrij)

De derde mogelijkheid is dat de DGA alles bij het oude laat met dien verstande dat er niet verder mag worden opgebouwd. Het tot 1 januari 2017 opgebouwde pensioen moet op de pensioendatum of bij overlijden “gewoon“ conform de pensioenovereenkomst worden uitgekeerd, voor zover van toepassing rekening houdend met de overeengekomen indexatie. Ook de dividendtoets blijft van toepassing. De DGA mag pas dividend uitkeren als de BV voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen na te komen. En bij scheiding blijft de partner recht houden op zijn/haar pensioendeel conform de wettelijke regeling, tenzij partijen onderling andere afspraken maken.


Acties

Als DGA moet u in een korte periode nog de laatste stappen zetten om uw eigenbeheerpensioen aan te passen aan alle wijzigingen. U heeft nog tot en met 30 juni 2017 voor het nemen van de volgende acties:
Het premievrij maken van het pensioen in eigen beheer.
Het aanpassen van de pensioenbrief waarin de pensioenaanspraken met uw bv zijn vastgelegd.
        U moet hierin vastleggen dat de opbouw van het eigenbeheerpensioen stopt.
De algemene vergadering (van aandeelhouders) moet een besluit nemen tot het stoppen van
        de opbouw van het pensioen in eigen beheer. Dit moet op tijd in de notulen zijn vastgelegd.
Het eventueel terughalen naar eigen beheer van een extern opgebouwd pensioendeel.
Ingeval van een extern verzekerd nabestaandenpensioen, de pensioenbrief aanpassen. Hierin
        moet worden vastgelegd dat de aanspraak op het nabestaandenpensioen ongewijzigd doorloopt
        bij de externe verzekeraar.
Eventueel aanpassen van een door de bv afgesloten risicoverzekering ter afdekking van het
        overlijdensrisico.
 

Let op!

Deze acties zijn noodzakelijk om te voorkomen dat uw pensioenaanspraak niet meer wordt gezien als pensioen. In dat geval wacht u namelijk een forse afrekening. U bent dan loonheffing verschuldigd van maximaal 52% over de commerciële waarde van het opgebouwde pensioen – die is aanzienlijk hoger dan de waarde van de pensioenaanspraak op de fiscale balans van de bv – en u betaalt 20% revisierente.

 

Informatieplicht

Kiest u straks voor afkopen van uw pensioen in eigen beheer of het omzetten in een oudedagsverplichting, dan moet u dit met een speciaal informatieformulier doorgeven aan de Belastingdienst. 

 

Ook uw (ex-)partner moet tekenen

U moet de informatie aanleveren binnen één maand na de afkoop van het opgebouwde pensioen in eigen beheer, dan wel de omzetting van het eigenbeheerpensioen in een oudedagsverplichting. Het speciaal hiervoor bestemde informatieformulier moet zowel door u als uw (ex-)partner zijn ondertekend. Met deze ondertekening stemt uw (ex-)partner voor de Belastingdienst in met de afkoop of de omzetting.
Ondertekening door uw ex-partner is niet nodig als destijds bij echtscheiding conversie van pensioenaanspraken heeft plaatsgevonden. Bij conversie heeft uw ex-partner een eigen recht op pensioen gekregen, dat vaak is ondergebracht bij een professionele verzekeraar. De instemming van uw ex-partner met de afkoop of omzetting is in dat geval niet verplicht.
 

Let op!

Het is belangrijk dat u op tijd, dus binnen één maand na het tijdstip van afkoop of omzetting, aan uw informatieplicht voldoet, anders beschouwt de Belastingdienst uw pensioenaanspraak als ‘onzuiver’, met alle vervelende gevolgen van dien. U moet dan belasting betalen over de commerciële waarde van de pensioenaanspraak en u bent ook nog eens 20% revisierente verschuldigd.
 

 

AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer